Prace magisterskie i licencjackie - standardy pisania

Praca licencjacka to pierwsza praca dyplomowa w toku studiów każdego studenta, dlatego przed rozpoczęciem pisania koniecznie trzeba się zapoznać ze standardami i wymogami, jakie powinna spełniać. Piszący prace magisterskie są tu w uprzywilejowanej sytuacji, gdyż mogą bazować na uprzednio zdobytej wiedzy.

Praca licencjacka może mieć charakter tzw projektowy, projekcyjny bądź analityczny, będący rozwiązaniem praktycznego problemu, z kolei prace magisterskie mogą mieć charakter badawczy, projektodawczy lub systematyzujący. Są to główne różnice w obydwu typach prac.

Jeśli chodzi o wymogi merytoryczne, to praca powinna zawierać jasno określony problem badawczy, odniesienia do literatury przedmiotu i opis rozwiązań problemu pod względem zastosowanych metod, technik oraz narzędzi badawczych.

Wymogi edytorskie, jak i formalne, są identyczne w obydwu typach prac. Układ pracy możliwie przejrzysty, spójny logicznie, ze stroną tytułową, spisem treści, wstępem, rozdziałami, będącymi główną częścią pracy oraz zakończenie. Wstęp powinien zawierać ogólne zarysowanie problemu, przesłanki wyboru danego tematu, cel pracy i jej zakres, użyte metody badawcze, źródła literatury. Rozdziały powinny zawierać zasadniczą treść pracy.

Z kolei w zakończeniu powinny się znaleźć wnioski o charakterze syntetycznym, wynikające z części głównej pracy i ewentualne dalsze kierunki badań w przyszłości. Nie można zapomnieć również o wykazie cytowanej literatury - miejscem bibliografii załącznikowej jest koniec pracy. Oprócz książek, publikacji i artykułów muszą się w niej znaleźć także wykazy używanych tablic, rysunków oraz aktów prawnych.

ADV

   biologiczne.com